RESIDUS

OBJECTIUS DE DISSENY:
Minimització del volum de residus (valor límit en kg/m2 construït; classificació i separació selectiva en origen i gestió/reciclat posterior en la fase de construcció i en la de funcionament), minimització de les necessitats d'abocament, gestió i tractament.

SOLUCIONS CONSTRUCTIVES:
Sistemes de classificació i separació selectiva de residus en origen, en tot el cicle de vida de l'edifici, instal·lació domèstica de compostatge de matèria orgànica.